google-site-verification=XlJ-6aMlFdvc48-PMSSIBmiHWnGo9gmF9Yu-Fg62E9s كيف تسجل لإمتحان المعادلة وأنت خارج تركيا ؟